Stołówka szkolna

 

Regulamin stołówki szkolnej

 

I. Uprawnieni do korzystania z posiłków

 1. Do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej uprawnieni są: uczniowie oraz pracownicy szkoły
 2. Podczas wydawania obiadów w stołówce szkolnej mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

II. Wydawanie obiadów

 1. Obiady wydawane są w trakcie przerw: 12.15-12.35 oraz 13.20-13.35.
 2. Podstawą wydania posiłku jest okazanie przez ucznia aktualnego bloczka obiadowego.

III. Odpłatność za obiady

1. Odpłatność za obiady wynosi: uczniowie – 4,50 zł, nauczyciele – 7,50 zł.

2. Należność za obiady należy uregulować w kasie MOZE bądź wpłacić na konto szkoły, po wcześniejszej konsultacji z kierownikiem świetlicy (dokładne wyliczenie z uwzględnieniem odpisów) podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który uiszczana jest wpłata.

 

Kasa MOZE, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg

 

Konto szkoły: PEKAO S.A. I/O w Tarnobrzegu

 

02-1240-2744-1111-0000-4004-2822

 

3. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć kierownikowi świetlicy lub przesłać na adres: kams76@op.pl

4.Wpłaty należy uregulować do 10-go każdego miesiąca (należność za miesiąc bieżący). W przypadku opóźnienia naliczane będą ustawowe odsetki.

5.Zwolnienie z opłat: uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzinnej mogą korzystać z bezpłatnych posiłków na podstawie decyzji wydawanych przez ośrodki pomocy społecznej lub decyzją dyrektora szkoły.

IV. Zwroty za obiady

 1. Formą zwrotu w przypadku rezygnacji jest zmniejszenie opłaty wnoszonej w następnym miesiącu.
 2. Każda rezygnacja z obiadu powinna być zgłoszona najpóźniej do godziny 8-ej w dniu odpisu.
 3. Osoby rezygnujące ze stołowania się powinny zgłosić ten fakt w miesiącu poprzedzającym rezygnację.

 

Osobą odpowiedzialną za organizację stołówki oraz pobieranie i rozliczanie należnych z tego tytułu opłat jest kierownik świetlicy mgr Edyta Stelmach.


Zasady zachowywania się w stołówce szkolnej

Uczniów korzystających ze stołówki szkolnej zobowiązuje się do:

 1. Kulturalnego zachowywania się w czasie spożywania posiłków.
 2. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem posiłków.
 3. Zachowania ciszy.
 4. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.
 5. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym, po czym samodzielnie odnieść brudne naczynia do okienka.
 6. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące w świetlicy szkolnej.

 

 

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.