Stołówka szkolna

 Regulamin stołówki szkolnej


I. Uprawnieni do korzystania z posiłków
1. Do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej uprawnieni są: - uczniowie
- pracownicy szkoły
2. Podczas wydawania obiadów w stołówce szkolnej mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

II. Wydawanie obiadów
1. Obiady wydawane są w godzinach: 12.25 - 13.40.
2. Podstawą wydania posiłku jest okazanie przez ucznia aktualnego bloczka obiadowego.

III. Odpłatność za obiady
1. Odpłatność za obiady wynosi: uczniowie – 4,50 zł.; nauczyciele – 7,50 zł.
2. Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem na konto szkoły lub gotówką w kasie SCUW w terminie do 10-go każdego miesiąca.
3. Zwolnienie z opłat: uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzinnej mogą korzystać z bezpłatnych posiłków na podstawie decyzji wydawanych przez ośrodki pomocy społecznej lub decyzją dyrektora szkoły.
4. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do 11-go każdego miesiąca.

IV. Zwroty za obiady
1. Formą zwrotu w przypadku rezygnacji jest zmniejszenie opłaty wnoszonej w następnym miesiącu.
2. Każda rezygnacja z obiadu powinna być zgłoszona najpóźniej do godziny 8-ej w dniu odpisu.
3. Osoby rezygnujące ze stołowania się powinny zgłosić ten fakt w miesiącu poprzedzającym rezygnację.

 

 

Zasady zachowywania się w stołówce szkolnej:

Uczniów korzystających ze stołówki szkolnej zobowiązuje się do:
1. Kulturalnego zachowywania się w czasie spożywania posiłków.
2. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem posiłków.
3. Zachowania ciszy.
4. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.
5. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym,
po czym samodzielnie odnieść brudne naczynia do okienka.
6. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące w świetlicy szkolnej.

 

Konto szkoły SP 10, na które należy dokonywać wpłaty za obiady:
83-1240-2744-1111-0000-3991-5652

 

Adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Dąbrowskiej 10,
39-400 Tarnobrzeg.

(Tytułem: imię i nazwisko ucznia, miesiąc za który jest płacone, G3)

 

 

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.