Projekt edukacyjny dla nauczycieli PO WER


Pro WerW latach 2016-2017 nasze gimnazjum realizuje projekt Kompetentny nauczyciel-kluczem do sukcesu szkoły w programie PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego). Głównym celem projektu jest motywowanie kadry do doskonalenia zawodowego
i unowocześniania warsztatu pracy oraz budowanie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie kształcenia i wychowania.

Projekt zakłada wyjazdy nauczycieli do czterech europejskich szkół w celu poznania systemów edukacji w tych krajach, nowoczesnych metod i technik nauczania, programów autorskich, innowacji pedagogicznych oraz sposobów doskonalenia zawodowego nauczycieli. Projekt będzie również wspaniałą okazją do poznania kultury i tradycji odwiedzanych krajów. Szkoły partnerskie znajdują się w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.
Informacje o projekcie oraz szczegółowy opis działań i mobilności kadry będzie można znaleźć na portalu eTwinning, platformie blogowej Wordpress.com,
w lokalnych mediach,  na stronie internetowej szkoły oraz Fb.

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.