Innowacje pedagogiczne w naszej szkole


Innowacja I
     Innowacja II     Innowacja III

 

 

I. TYTUŁ INNOWACJI: „MAŁŻEŃSTWO Z ROZSĄDKU - MATEMATYKA Z FIZYKĄ”

1. AUTORZY INNOWACJI

  • Izabela Serafin-Rabowicz - nauczyciel matematyki
  • Agnieszka Janusz-Szczytyńska -  nauczyciel fizyki

2. CHARAKTERYSTYKA  INNOWACJI

Innowacja oparta jest na nauczaniu przez działanie i obserwację przy wykorzystaniu różnorodnych metod aktywizujących. Prowadzone zajęcia będą bazowały na czynnym udziale uczniów w zdobywaniu wiedzy oraz urozmaicone zostaną wycieczkami edukacyjnymi i konkursami szkolnymi. Na zajęciach koła matematyczno-informatycznego poszerzone zostaną wiadomości z zakresu statystyki i informatyki, które następnie zostaną wykorzystane na zajęciach koła fizycznego do opisu i opracowania wcześniej wykonanych doświadczeń fizycznych. Uczniowie będą samodzielnie tworzyć projekty naukowe, prezentacje multimedialne i wykonywać zadania o zwiększonym stopniu trudności. Zorganizowane będą wycieczki do Urzędu Statystycznego w Tarnobrzegu, na pokazy doświadczeń fizycznych na Politechnikę Rzeszowską, wycieczki piesze mające na celu poszukiwanie zjawisk fizycznych, wykonywanie pomiarów w terenie (wykorzystanie wiedzy w praktyce). Uczniowie będą przygotowywali pokazy doświadczeń dla uczniów naszej szkoły, organizowali konkursy matematyczno-fizyczne, przedstawiali inscenizacje podczas dni otwartych szkoły, tworzyli modele i pomoce dydaktyczne.

Dodatkowym celem programu innowacyjnego jest nauczanie tych samych, bądź zbliżonych treści programowych na obu przedmiotach jednocześnie, wykorzystywanie umiejętności zdobytych na matematyce do opracowywania wyników doświadczeń fizycznych przy pomocy dostępnych programów komputerowych. Komputer oraz Internet są dziś tak powszechnym zjawiskiem, że należy go wykorzystać do nauki tak trudnych przedmiotów. Będzie to sprzyjać lepszemu opanowaniu przez uczniów treści programowych, jak również zachęcać do własnych poszukiwań i nietypowych rozwiązań zadań.

 

 

 


II. TYTUŁ INNOWACJI: „ODKRYJ PRZESZŁOŚĆ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM”

1. AUTORZY INNOWACJI

  • Jolanta Krakowiak - nauczyciel języka angielskiego
  • Aneta Wrońska - Jugo -  nauczyciel języka angielskiego

2. CHARAKTERYSTYKA NNOWACJI

W naszej szkole od września 2010r. realizowana jest innowacja pedagogiczna w zakresie nauczania języka angielskiego i historii. Innowacja nosi nazwę „Odkryj przeszłość z językiem angielskim” („Discover the past with English”) i dotyczy programu nauczania rozszerzonego o informacje z obszaru kultury, historii, geografii i życia codziennego krajów anglosaskich. W klasie I tematem przewodnim jest Wielka Brytania, w klasie II Stany Zjednoczone, natomiast w klasie III uwaga skoncentrowana będzie na współczesnych problemach krajów anglojęzycznych. Oprócz lekcji poświęconych zagadnieniom kulturowym, uczniowie mają możliwość doskonalenia języka angielskiego na zajęciach ukierunkowanych na konwersacje i wzbogacanie słownictwa. Zajęcia prowadzone są przez p. Jolantę Krakowiak i p. Anetę Wrońską – Jugo.

 

 

 

 

III. TYTUŁ INNOWACJI: „MATEMATYKA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I E-LEARNINGU”

1. AUTORZY INNOWACJI

  • Monika Czechura - nauczyciel matematyki
  • Małgorzata Czepiel - nauczyciel matematyki
  • Wiesława Wrona - nauczyciel matematyki

2. CHARAKTERYSTYKA  INNOWACJI

"Matematyka z wykorzystaniem technologii komputerowej i e-learningu" to program, który został stworzony w celu wyjścia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów, w związku z rozwojem techniki. Jego głównym założeniem jest wzbogacenie metod nauczania matematyki o pracę z komputerem. Prowadzone zajęcia będą bazowały na czynnym udziale uczniów w zdobywaniu wiedzy oraz urozmaicone zostaną wykorzystaniem w czasie lekcji komputera, projektora czy też tablicy interaktywnej. Ukaże to uczniom odmienne od dotychczas stosowanych w czasie zajęć lekcyjnych sposoby zdobywania i utrwalania wiedzy.

Wykorzystanie w nauczaniu matematyki komputerowych programów edukacyjnych oraz prezentacji multimedialnych uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne, co ułatwi uczniom obserwacje przebiegu algorytmów i dochodzenie do wiedzy w sposób aktywny. Pozwoli uczniom, szczególnie w pracy indywidualnej, z zachowaniem własnego tempa, na poszerzenie sprawności rachunkowej, jak również na osiągnięcie biegłości myślowej. Dzięki grafice komputerowej, użyciu koloru i dźwięku, będzie możliwa wizualizacja zagadnień matematycznych, co pozwoli łatwiej i głębiej wniknąć w poruszane problemy i ułatwi przedstawianie trudnych pojęć i procedur matematycznych w sposób dynamiczny.

W tym celu wybrane zajęcia z matematyki będą przeprowadzane w pracowni komputerowej, zaś w czasie pozostałych zajęć w sali lekcyjnej nauczyciel będzie mógł korzystać komputera i projektora multimedialnego czy też tablicy interaktywnej. Dzięki zajęciom z użyciem komputera lekcje z matematyki staną się dla uczniów bardziej atrakcyjne i „przyswajalne”. Na tych zajęciach wykorzystywane będą dostępne w naszej szkole programy komputerowe z matematyki  oraz prezentacje multimedialne i programy komputerowe własnego autorstwa. Ponadto uczniowie będą korzystać z e-learningu. Na platformie e- learningowej będą wypełniać testy internetowe, arkusze ćwiczeniowe czy też zadania zlecone przez nauczyciela. Wprowadzenie e-learningu do tradycyjnego nauczania przyniesie wiele korzyści. Pozwoli uczyć się każdemu uczniowi we własnym tempie i w czasie, który będzie dla niego optymalny. Pozwoli także zminimalizować strach i nieśmiałość, które mogłyby pojawić się w tradycyjnej klasie.

Opisane powyżej metody pracy i środki dydaktyczne wykorzystywane w programie ułatwią monitorowanie postępów uczniów w zakresie rozwoju ich drobnych umiejętności i szerszych kompetencji.

 

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.