Dokumenty szkoły

 

 Wewnątrzszkolny system oceniania

 

Punktowy system oceniania zachowania

 

 Procedury postępowania
w sytuacjach zagrożenia i w różnych sytuacjach wychowawczych

 

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych
wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem

 

FINANSE

 

Sprawozdanie finansowe jednostki - Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu.

 

RODOS

 

Obowiązek informacyjny

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :
Administratorem danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu
Ul. M. Dąbrowskiej 10,
39-400 Tarnobrzeg
Inspektorem Danych osobowych jest:
Pan Przemysław Rękas Adres do korespondencji: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg Telefon: (15) 81-81-510 Adres e-mail: iodjo@um.tarnobrzeg.pl
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:
 wykonywania działalności w zakresie edukacji oraz innej działalności statutowej,
 realizacji działań promocyjnych Administratora,
 zatrudnienia - świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ;
 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ;
 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ;
 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ;
 oraz aktów wykonawczych.
Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.
Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomaty-zowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

 

 

 

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.