Regulamin chóru „Fermata”

1. Terminy prób ustalamy przynajmniej miesiąc wcześniej. Zmiana terminu próby „w ostatniej chwili” jest możliwa tylko na prośbę Dyrygenta.
2. Wszelkie nieobecności na próbach zgłaszamy co najmniej dzień wcześniej, zawsze z podaniem przyczyny nieobecności.
3. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy uczestników chóru.
4. Obecność na koncertach jest obowiązkowa.
5. O koncertach członkowie chóru są informowani 2 tygodnie wcześniej.


6. Nieobecność na koncertach musi być usprawiedliwiona i nie może być częstsza niż 2 razy do roku.
7. Członkowi chóru nie przysługują profity wiążące się z członkostwem w chórze w przypadku:

  • nie pojawiania się na koncertach więcej niż 2 razy do roku lub
  • niepodawania powodów nieobecności na koncercie lub
  • nie są to ważne powody.

8. Do profitów związanych z członkostwem zalicza się: darmowe wyjazdy, wycieczki, ocenę celującą z muzyki. O prawie do odzyskania profitów decyduje Dyrygent chóru.
9. Wszelkie bieżące informacje na temat prób, koncertów i innych ważnych wydarzeń są podawane przez Dyrygenta na próbach.
10. Każdy członek chóru jest zobligowany do odbierania i udzielania informacji pozostałym uczestnikom chóru, którzy z jakiegoś powodu są nieobecni na zajęciach.
11. W przypadku wątpliwości, i pytań Dyrygent chóru odpowiada na nie osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną.
12. Nic nie usprawiedliwia niedoinformowania.


Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.