Podsumowanie projektu europejskiego

Pro Wer

Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu od 2004 roku uczestniczyło
w projektach edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zakończony projekt „Kompetentny nauczyciel – kluczem do sukcesu szkoły” finansowany był przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Środki na realizację projektu pozyskiwane są przez Ministerstwo Rozwoju z Funduszy Europejskich. Projekt „Kompetentny nauczyciel – kluczem do sukcesu szkoły” przygotowany został po szczegółowej analizie potrzeb, na podstawie której stworzono Europejski Plan Rozwoju Szkoły. Plan zakładał rozwój placówki w wielu obszarach: podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników, poznanie nowoczesnych programów, narzędzi i metod nauczania, programów autorskich, podniesienie umiejętności językowych pracowników oraz przyczynienie się do poszerzenia wymiaru europejskiego placówki edukacyjnej.


Gimnazjum nr 3 realizowało dotychczas wiele projektów edukacyjnych. Projekt finansowany przez program POWER jest pierwszym, który skierowany był do nauczycieli. Koncentrował się na podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli, uzyskiwaniu przez nich nowych kompetencji, motywowaniu do posługiwania się językami obcymi. Jego celem było budowanie systemu jakości pracy szkoły, który zapewniałby zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie kształcenia i wychowania.
W projekcie zaplanowano działania typu job shadowing, pozwalające na obserwację pracy w zagranicznych placówkach edukacyjnych. Szczególną uwagę przykładano do nowoczesnych metod pracy (w tym CLIL) z uczniami zdolnymi, a także z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Zadaniem projektu było również poznanie systemów oświatowych w krajach partnerskich. Szkoły będące partnerami projektu zostały uważnie wybrane pod kątem realizacji jego celów. Mają duże doświadczenie w pracy z uczniami uzdolnionymi biorącymi udział w konkursach i olimpiadach, szukaniu rozwiązań i metod pracy z uczniami o specyficznych trudnościach edukacyjnych, tworzą programy autorskie, posiadają bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Mogą się również pochwalić bogatym doświadczeniem w realizowaniu projektów europejskich i wymian młodzieży. Placówki te mają szerokie kontakty międzynarodowe a ich nauczyciele stale rozwijają swój warsztat pracy.
Partnerami projektu zostały szkoły: The King’s School w Pontefract w Wielkiej Brytanii, ITI F.Giordani-Striano w Neapolu we Włoszech, IES MARIA MOLINER w Puerto de Sagunto/Walencja w Hiszpanii oraz Agrupamento de Escolas de Constância w Constâncii w Portugalii.
W projekcie wzięło udział 12 nauczycieli reprezentujących wszystkie zespoły przedmiotowe: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, języków obcych oraz wychowania fizycznego, aby osiągnąć jak najszersze spektrum oddziaływania na kadrę, a w konsekwencji również na szkołę. Zagraniczne wyjazdy do placówek edukacyjnych to forma inwestowania w rozwój zawodowy, zyskiwanie nowych kompetencji, podnoszenie umiejętności językowych. Wymiana doświadczeń daje szansę na rozwój potencjału wszystkich partnerów projektu.
Program wyjazdów do szkół partnerskich był szczegółowo przygotowany. Szkoły stworzyły nauczycielom Gimnazjum nr 3 możliwość obserwacji lekcji wielu przedmiotów, spotkań z zespołami zadaniowymi i przedmiotowymi, dyskusji z dyrektorami i nauczycielami, podpatrywania interesujących i sprawdzających się w szkolnej praktyce rozwiązań problemów, które są wspólne dla szkół w wielu krajach europejskich. Nauczyciele Gimnazjum nr 3 spotykali się również z przedstawicielami władz lokalnych, którzy przedstawiali specyfikę szkół na swoim terenie, informowali o systemie zarządzania oświatą, prezentowali praktyczne rozwiązania.
Projekt „Kompetentny nauczyciel – kluczem do sukcesu szkoły” był ostatnim pod szyldem Gimnazjum nr 3. Autorką i koordynatorką projektu była pani Jolanta Krakowiak.

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.